Trang ChủMembership/CSKH

Membership/cskh

Loại thẻ Thành viên VIP VVIP
Điều kiện – Mở thẻ ngay
– Không yêu cầu mức chi tiêu
– Đã là thành viên cơ bản, có mức chi têu đạt 30tr sẽ đc nâng lên VIP.
– Khi lên hạng thẻ thì chi tiêu ở hàng thẻ mới sẽ bị reset vè 0đ
– Đã là thành viên VIP, có mức chi têu đạt 50tr sẽ đc nâng lên VVIP.
– Khi lên hạng thẻ thì chi tiêu ở hàng thẻ mới sẽ bị reset vè 0đ
Thời gian hiệu lực thẻ Vô thời hạn Hiệu lực 1 năm từ ngày mở thẻ Hiệu lực 1 năm từ ngày mở thẻ
VD: ngày mở thẻ 1/6/2023
– khi tổng chi tiêu dưới 30tr sẽ giữ mức thành viên cơ bản
– khi tổng chi tiêu đạt 30tr sẽ đc nâng cấp lên thẻ VIP và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đuợc nâng hạng với mức điểm chi tiêu về 0đ
VD: ngày 1/6/2023 mở thẻ thì tổng chi tiêu là 0đ – ngày 31/5/2024 ngày cuối hiệu lực thẻ và reset lại hạng thẻ.
– Nếu tại thời điểm 31/5/2024 không đạt 30tr chi tiêu thì hạ xuống hạng thẻ cơ bản; và bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ
– Nếu tại thời điểm 31/5/2024 đạt 30tr chi tiêu thì giữ nguyên hạng thẻ VIP; và bắt đầu hiệu lực lại từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ
– Nếu tại thời điểm 31/5/2024 đạt 50tr chi tiêu thì nâng hạng thẻ lên VVIP; và bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ
 – Nếu trong thời gian hiệu lực đạt
50tr chi tiêu thì nâng hạng thẻ lên VVIP; và bắt đầu có hiệu lực từ ngày
đuợc nâng hạng
VD: ngày 1/6/2023 mở thẻ thì tổng chi tiêu là 0đ – ngày 31/5/2024 ngày cuối hiệu lực thẻ và reset lại hạng thẻ.
– Nếu tại thời điểm 31/5/2024 không đạt 50tr chi tiêu thì hạ xuống hạng thẻ VIP; và bắt đầu hiệu lực lại từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ
– Nếu tại thời điểm 31/5/2024 đạt 50tr chi tiêu thì giữ nguyên hạng thẻ VVIP; và bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ
Ưu đãi cho mỗi lần sử dụng dịch vụ – tích 5% trên tổng bill chi tiêu & tích luỹ được sử dụng (giảm trừ bill) vào lần kế tiếp; bill kế tiếp vẫn áp dụng tích trên tổng bill – tích 10% trên tổng bill chi tiêu & tích luỹ được sử dụng (giảm trừ bill) vào lần kế tiếp; bill kế tiếp vẫn áp dụng tích trên tổng bill – tích 12% trên tổng bill chi tiêu & tích luỹ được sử dụng (giảm trừ bill) vào lần kế tiếp; bill kế tiếp vẫn áp dụng tích trên tổng bill
HOẶC
– giảm giá 10% ngay trong lần ra bill và không được tích luỹ
– ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì tích luỹ 150k
– ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu và dùng tiền tích luỹ 150k thì chỉ trả 1.850k. Tích luỹ thêm 100,000đ (5% của 2 triệu)
– ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì tích luỹ 300k
– ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu và dùng tiền tích luỹ 300k thì chỉ trả 1.7tr. Tích luỹ thêm 200,000 (10% của 2 triệu)
– ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì tích luỹ 360k
– ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu và dùng tiền tích luỹ 360k thì chỉ trả 1.640k. Tích luỹ thêm 240,000 (12% của 2 triệu)
HOẶC
– ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì được giảm 300k và chỉ thanh toán 2.7tr. Không đuợc tích luỹ.
– ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu thì được giảm 200k và chỉ thanh toán 1.7tr. Không đuợc tích luỹ.
Thời hạn sử dụng tiền tích lũy – Tổng tích luỹ được tính từ hàng năm từ 1/1 – tới 31/12
– Tích luỹ đang còn vào ngày 31/12 hàng năm được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tình từ 1/1 tới 31/3 năm tiếp
– Tổng tích luỹ được tính từ hàng năm từ 1/1 – tới 31/12
– Tích luỹ đang còn vào ngày 31/12 hàng năm được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tình từ 1/1 tới 31/3 năm tiếp
– Tổng tích luỹ được tính từ hàng năm từ 1/1 – tới 31/12
– Tích luỹ đang còn vào ngày 31/12 hàng năm được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tình từ 1/1 tới 31/3 năm tiếp
VD:
– Tại thời điểm 31/12/2023, tích lũy còn lại 1,5tr thì hạn sử dụng có thời hạn là từ 1/1/2024 tới 31/3/2024. Sau 31/3/2024, bất cứ tích lũy nào còn lại sẽ bị xóa bỏ về 0đ
VD:
– Tại thời điểm 31/12/2023, tích lũy còn lại 1,5tr thì hạn sử dụng có thời hạn là từ 1/1/2024 tới 31/3/2024. Sau 31/3/2024, bất cứ tích lũy nào còn lại sẽ bị xóa bỏ về 0đ
VD:
– Tại thời điểm 31/12/2023, tích lũy còn lại 1,5tr thì hạn sử dụng có thời hạn là từ 1/1/2024 tới 31/3/2024. Sau 31/3/2024, bất cứ tích lũy nào còn lại sẽ bị xóa bỏ về 0đ

Điều Kiện

 • Mở thẻ ngay
 • Không yêu cầu mức chi tiêu
Thời gian hiệu lực thẻ
 • Vô thời hạn
 • Minh họa: ngày mở thẻ 1/6/2023 - khi tổng chi tiêu dưới 30tr sẽ giữ mức thành viên cơ bản

  - khi tổng chi tiêu đạt 30tr sẽ đc nâng cấp lên thẻ VIP và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đuợc nâng hạng với mức điểm chi tiêu về 0đ

Ưu đãi cho mỗi lần sử dụng dịch vụ
 • tích 5% trên tổng bill chi tiêu & tích luỹ được sử dụng (giảm trừ bill) vào lần kế tiếp; bill kế tiếp vẫn áp dụng tích trên tổng bill

 • Minh họa:

  - ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì tích luỹ 150k

  - ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu và dùng tiền tích luỹ 150k thì chỉ trả 1.850k. Tích luỹ thêm 100,000đ (5% của 2 triệu)

Thời hạn sử dụng tiền tích lũy
 • - Tổng tích luỹ được tính từ hàng năm từ 1/1 - tới 31/12

  - Tích luỹ đang còn vào ngày 31/12 hàng năm được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tình từ 1/1 tới 31/3 năm tiếp

 • Minh họa:

  - Tại thời điểm 31/12/2023, tích lũy còn lại 1,5tr thì hạn sử dụng có thời hạn là từ 1/1/2024 tới 31/3/2024. Sau 31/3/2024, bất cứ tích lũy nào còn lại sẽ bị xóa bỏ về 0đ

Điều Kiện

 • Đã là thành viên cơ bản, có mức chi têu đạt 30tr sẽ đc nâng lên VIP.
 • Khi lên hạng thẻ thì chi tiêu ở hàng thẻ mới sẽ bị reset về 0đ
Thời gian hiệu lực thẻ
 • Hiệu lực 1 năm từ ngày mở thẻ
 • Minh họa: ngày 1/6/2023 mở thẻ thì tổng chi tiêu là 0đ - ngày 31/5/2024 ngày cuối hiệu lực thẻ và reset lại hạng thẻ.

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 không đạt 30tr chi tiêu thì hạ xuống hạng thẻ cơ bản; và bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 đạt 30tr chi tiêu thì giữ nguyên hạng thẻ VIP; và bắt đầu hiệu lực lại từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 đạt 50tr chi tiêu thì nâng hạng thẻ lên VVIP; và bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

  - Nếu trong thời gian hiệu lực đạt 50tr chi tiêu thì nâng hạng thẻ lên VVIP; và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đuợc nâng hạng

Ưu đãi cho mỗi lần sử dụng dịch vụ
 • tích 10% trên tổng bill chi tiêu & tích luỹ được sử dụng (giảm trừ bill) vào lần kế tiếp; bill kế tiếp vẫn áp dụng tích trên tổng bill

 • Minh họa:

  - ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì tích luỹ 300k

  - ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu và dùng tiền tích luỹ 300k thì chỉ trả 1.7tr. Tích luỹ thêm 200,000 (10% của 2 triệu)

Thời hạn sử dụng tiền tích lũy
 • - Tổng tích luỹ được tính từ hàng năm từ 1/1 - tới 31/12

  - Tích luỹ đang còn vào ngày 31/12 hàng năm được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tình từ 1/1 tới 31/3 năm tiếp

 • Minh họa:

  - Tại thời điểm 31/12/2023, tích lũy còn lại 1,5tr thì hạn sử dụng có thời hạn là từ 1/1/2024 tới 31/3/2024. Sau 31/3/2024, bất cứ tích lũy nào còn lại sẽ bị xóa bỏ về 0đ

Điều Kiện

 • Đã là thành viên VIP, có mức chi têu đạt 30tr sẽ đc nâng lên VVIP.
 • Khi lên hạng thẻ thì chi tiêu ở hàng thẻ mới sẽ bị reset về 0đ
Thời gian hiệu lực thẻ
 • Hiệu lực 1 năm từ ngày mở thẻ
 • Minh họa: ngày 1/6/2023 mở thẻ thì tổng chi tiêu là 0đ - ngày 31/5/2024 ngày cuối hiệu lực thẻ và reset lại hạng thẻ.

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 không đạt 50tr chi tiêu thì hạ xuống hạng thẻ VIP; và bắt đầu hiệu lực lại từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 đạt 50tr chi tiêu thì giữ nguyên hạng thẻ VVIP; và bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

Ưu đãi cho mỗi lần sử dụng dịch vụ
 • - tích 12% trên tổng bill chi tiêu & tích luỹ được sử dụng (giảm trừ bill) vào lần kế tiếp; bill kế tiếp vẫn áp dụng tích trên tổng bill

  HOẶC - giảm giá 10% ngay trong lần ra bill và không được tích luỹ
 • Minh họa:

  - ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì tích luỹ 360k

  - ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu và dùng tiền tích luỹ 360k thì chỉ trả 1.640k. Tích luỹ thêm 240,000 (12% của 2 triệu)

  HOẶC

  - ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì được giảm 300k và chỉ thanh toán 2.7tr. Không đuợc tích luỹ.

  - ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu thì được giảm 200k và chỉ thanh toán 1.7tr. Không đuợc tích luỹ.

Thời hạn sử dụng tiền tích lũy
 • - Tổng tích luỹ được tính từ hàng năm từ 1/1 - tới 31/12

  - Tích luỹ đang còn vào ngày 31/12 hàng năm được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tình từ 1/1 tới 31/3 năm tiếp

 • Minh họa:

  - Tại thời điểm 31/12/2023, tích lũy còn lại 1,5tr thì hạn sử dụng có thời hạn là từ 1/1/2024 tới 31/3/2024. Sau 31/3/2024, bất cứ tích lũy nào còn lại sẽ bị xóa bỏ về 0đ

Đăng ký thẻ thành viên

Góp ý/Phản ánh