Trang ChủMembership/CSKH

Membership/cskh

Loại thẻ Thành viên VIP VVIP
Điều kiện – Mở thẻ ngay bằng cách inbox fanpage, liên hệ hotline hoặc đăng ký cuối trang – Đã là hạng thẻ THÀNH VIÊN và có tổng điểm tích 30,000,000 điểm (tương đương chi tiêu 30,000,000 vnd) sẽ đc nâng lên hạng thẻ VIP.
– Khi lên hạng thẻ thì tổng điểm tích sẽ bị reset về 0 điểm
– Đã là hạng thẻ VIP và có tổng điểm tích 50,000,000 điểm (tương đương chi tiêu 50,000,000 vnd) sẽ đc nâng lên hạng thẻ VVIP.
– Khi lên hạng thẻ thì tổng điểm tích sẽ bị reset về 0 điểm
Thời gian hiệu lực thẻ Vô thời hạn Hiệu lực 1 năm từ ngày mở thẻ Hiệu lực 1 năm từ ngày mở thẻ
MINH HỌA: Bất cứ ngày mở thẻ THÀNH VIÊN là ngày nào thì:
– Trường hợp 1: khi tổng điểm dưới 30,000,000 điểm sẽ tiếp tục giữ hạng thẻ THÀNH VIÊN
– Trường hợp 2: khi tổng điểm đạt 30,000,000 điểm, lập tức đc nâng cấp lên thẻ VIP vào thời điểm đó
MINH HỌA:
Ngày 1/6/2023 trở thành hạng thẻ VIP thì
+ tổng điểm reset trở về 0đ
+ và kì hiệu lực hạng thẻ VIP sẽ từ 01/06/2023 tới 31/5/2024
– Trường hợp 1: tại thời điểm 31/05/2024 không đạt tổng điểm 30,000,000 điểm thì hạ xuống hạng THÀNH VIÊN có hiệu lực từ 01/06/2024 và tổng điểm reset về 0 điểm
– Trường hợp 2: tại thời điểm 31/05/2024 đạt tổng điểm từ 30,000,000 điểm tới dưới 50,000,000 điểm thì tiếp tục hạng VIP có hiệu lực từ 01/06/2024 tới 31/05/2025 và tổng điểm reset về 0 điểm
– Trường hợp 3: tại thời điểm 31/05/2024 đạt tổng điểm từ 50,000,000 điểm thì nâng lên hạng VVIP có hiệu lực từ 01/06/2024 tới 31/05/2025 và tổng điểm reset về 0 điểm
– Trường hợp 4: tại bất kì thời điểm nào trong kì hiệu lực (ví dụ: 25/12/2023) đạt tổng điểm từ 50,000,000 điểm thì ngay lập tức nâng lên hạng VVIP có kì hiệu lực 1 năm từ ngày ngày nâng hạng (ví dụ: từ 26/12/2023 tới 25/12/2024) và tổng điểm reset về 0 điểm
MINH HỌA:
Ngày 1/6/2023 trở thành hạng thẻ VVIP thì
+ tổng điểm reset trở về 0đ
+ và kì hiệu lực hạng thẻ VVIP sẽ từ 01/06/2023 tới 31/5/2024
– Trường hợp 1: tại thời điểm 31/05/2024 không đạt tổng điểm 50,000,000 điểm thì hạ xuống hạng VIP có hiệu lực từ 01/06/2024 tới 31/05/2025 và tổng điểm reset về 0 điểm
– Trường hợp 2: tại thời điểm 31/05/2024 đạt tổng điểm từ 50,000,000 điểm thì tiếp tục hạng VVIP có hiệu lực từ 01/06/2024 tới 31/05/2025 và tổng điểm reset về 0 điểm
Ưu đãi cho mỗi lần sử dụng dịch vụ – TÍCH tiền tương đương 5% trên tổng hóa đơn & tiền tích được sử dụng (giảm trừ hóa đơn) vào lần kế tiếp; hóa đơn được áp dụng trừ tiền tích vẫn được áp dụng tích tiền trên tổng hóa đơn – TÍCH tiền tương đương 10% trên tổng hóa đơn & tiền tích được sử dụng (giảm trừ hóa đơn) vào lần kế tiếp; hóa đơn được áp dụng trừ tiền tích vẫn được áp dụng tích tiền trên tổng hóa đơn – TÍCH tiền tương đương 12% trên tổng hóa đơn & tiền tích được sử dụng (giảm trừ hóa đơn) vào lần kế tiếp; hóa đơn được áp dụng trừ tiền tích vẫn được áp dụng tích tiền trên tổng hóa đơn
HOẶC
– GIẢM 10% trực tiếp ngay trong lần ra hóa đơn và không được áp dụng đồng thời với tích tiền
MINH HỌA:
** Lần 1 – ngày 01/05/2023 sử dụng dịch vụ tại The Street với tổng hóa đơn 3,000,000 vnd thì sẽ tích điểm 3,000,000 điểm và tích tiền 150,000 vnd (tương ứng 5% của tổng hóa đơn)
** Lần 2 – ngày 25/05/2023 sử dụng dịch vụ tại The Street với tổng hóa đơn 2,000,000 vnd thì sẽ tích điểm thêm 2,000,000 điểm và tổng điểm là 5,000,000 điểm và tích tiền thêm 100,000 vnd
– Trường hợp 1: sử dụng tiền tích từ lần 1 là 150,000 vnd thì chỉ cần thành toán 1,850,000 vnd; và tổng tiền tích là 100,000 vnd
– Trường hợp 2: không sử dụng tiền tích từ lần 1 thì cần thành toán 2,000,000 vnd; và tổng tiền tích là 250,000 vnd
MINH HỌA:
** Lần 1 – ngày 01/05/2023 sử dụng dịch vụ tại The Street với tổng hóa đơn 3,000,000 vnd thì sẽ tích điểm 3,000,000 điểm và tích tiền 300,000 vnd (tương ứng 10% của tổng hóa đơn)
** Lần 2 – ngày 25/05/2023 sử dụng dịch vụ tại The Street với tổng hóa đơn 2,000,000 vnd thì sẽ tích điểm thêm 2,000,000 điểm và tổng điểm là 5,000,000 điểm và tích tiền thêm 200,000 vnd
– Trường hợp 1: sử dụng tiền tích từ lần 1 là 300,000 vnd thì chỉ cần thành toán 1,700,000 vnd; và tổng tiền tích là 200,000 vnd
– Trường hợp 2: không sử dụng tiền tích từ lần 1 thì cần thành toán 2,000,000 vnd; và tổng tiền tích là 500,000 vnd
MINH HỌA:
** Lần 1 – ngày 01/05/2023 sử dụng dịch vụ tại The Street với tổng hóa đơn 3,000,000 vnd thì sẽ tích điểm 3,000,000 điểm và tích tiền 360,000 vnd (tương ứng 12% của tổng hóa đơn)
** Lần 2 – ngày 25/05/2023 sử dụng dịch vụ tại The Street với tổng hóa đơn 2,000,000 vnd thì sẽ tích điểm thêm 2,000,000 điểm và tổng điểm là 5,000,000 điểm và tích tiền thêm 240,000 vnd
– Trường hợp 1: sử dụng tiền tích từ lần 1 là 360,000 vnd thì chỉ cần thành toán 1,640,000 vnd; và tổng tiền tích là 240,000 vnd
– Trường hợp 2: không sử dụng tiền tích từ lần 1 thì cần thành toán 2,000,000 vnd; và tổng tiền tích là 600,000 vnd
HOẶC
** Lần 1 – ngày 01/05/2023 sử dụng dịch vụ tại The Street với tổng hóa đơn 3,000,000 vnd thì sẽ tích điểm 3,000,000 điểm và giảm trực tiếp 300,000 vnd (tương ứng 10% của tổng hóa đơn) nên chỉ cần thanh toán 2,700,000 vnd. Không được áp dụng cùng lúc với ưu đãi tích điểm.
** Lần 2 – ngày 25/05/2023 sử dụng dịch vụ tại The Street với tổng hóa đơn 2,000,000 vnd thì sẽ tích điểm thêm 2,000,000 điểm và tổng điểm là 5,000,000 điểm và giảm trực tiếp 200,000 vnd nên chỉ cần thanh toán 2,700,000 vnd. Không được áp dụng cùng lúc với ưu đãi tích điểm.
** Lần 3 – ngày 10/06/2023 sử dụng dịch vụ tại The Street với tổng hóa đơn 4,000,000 vnd thì sẽ tích điểm thêm 4,000,000 điểm và tích tiền 480,000 vnd (tương ứng 12% của tổng hóa đơn)
Thời hạn sử dụng tiền tích lũy – Tổng tiền tích sẽ được tính hàng năm từ 1/1 – tới 31/12, hạn sử dụng của tiền tích là từ 1/1 năm nay tới 31/3 năm sau (tương đương 15 tháng). Nghĩa là tổng tiền tích hiện hữu tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm sẽ được sử dụng tới 31/3 năm tiếp theo; sau ngày này tiền tích của năm cũ sẽ được reset về 0 vnd – Tổng tiền tích sẽ được tính hàng năm từ 1/1 – tới 31/12, hạn sử dụng của tiền tích là từ 1/1 năm nay tới 31/3 năm sau (tương đương 15 tháng). Nghĩa là tổng tiền tích hiện hữu tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm sẽ được sử dụng tới 31/3 năm tiếp theo; sau ngày này tiền tích của năm cũ sẽ được reset về 0 vnd – Tổng tiền tích sẽ được tính hàng năm từ 1/1 – tới 31/12, hạn sử dụng của tiền tích là từ 1/1 năm nay tới 31/3 năm sau (tương đương 15 tháng). Nghĩa là tổng tiền tích hiện hữu tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm sẽ được sử dụng tới 31/3 năm tiếp theo; sau ngày này tiền tích của năm cũ sẽ được reset về 0 vnd
MINH HỌA:
Tiền tích năm 2023 sẽ tính là tất cả tiền tích trong giai đoạn 01/01/2023 tới 31/12/2023; tổng tiền tích cả năm là 1,300,000 vnd và số tiền này đã được sử dụng 1 phần trong năm 2023.
– Trường hợp 1: Tổng tiền tích hiện hữu vào ngày 31/12/2023 còn 300,000 vnd thì số tiền tích này có thể dùng tới ngày 31/03/2024. Sau ngày 31/03/2024 thì tổng tiền tích năm 2023 sẽ về 0 vnd. Từ ngày 01/04/2024 sẽ áp dụng sử dụng tiền tích của năm 2024
– Trường hợp 2: Tổng tiền tích hiện hữu vào ngày 31/12/2023 còn 0 vnd thì từ 01/01/2024 sẽ áp dụng sử dụng tiền tích của năm 2024
MINH HỌA:
Tiền tích năm 2023 sẽ tính là tất cả tiền tích trong giai đoạn 01/01/2023 tới 31/12/2023; tổng tiền tích cả năm là 1,300,000 vnd và số tiền này đã được sử dụng 1 phần trong năm 2023.
– Trường hợp 1: Tổng tiền tích hiện hữu vào ngày 31/12/2023 còn 300,000 vnd thì số tiền tích này có thể dùng tới ngày 31/03/2024. Sau ngày 31/03/2024 thì tổng tiền tích năm 2023 sẽ về 0 vnd. Từ ngày 01/04/2024 sẽ áp dụng sử dụng tiền tích của năm 2024
– Trường hợp 2: Tổng tiền tích hiện hữu vào ngày 31/12/2023 còn 0 vnd thì từ 01/01/2024 sẽ áp dụng sử dụng tiền tích của năm 2024
MINH HỌA:
Tiền tích năm 2023 sẽ tính là tất cả tiền tích trong giai đoạn 01/01/2023 tới 31/12/2023; tổng tiền tích cả năm là 1,300,000 vnd và số tiền này đã được sử dụng 1 phần trong năm 2023.
– Trường hợp 1: Tổng tiền tích hiện hữu vào ngày 31/12/2023 còn 300,000 vnd thì số tiền tích này có thể dùng tới ngày 31/03/2024. Sau ngày 31/03/2024 thì tổng tiền tích năm 2023 sẽ về 0 vnd. Từ ngày 01/04/2024 sẽ áp dụng sử dụng tiền tích của năm 2024
– Trường hợp 2: Tổng tiền tích hiện hữu vào ngày 31/12/2023 còn 0 vnd thì từ 01/01/2024 sẽ áp dụng sử dụng tiền tích của năm 2024

Điều Kiện

 • Mở thẻ ngay
 • Không yêu cầu mức chi tiêu
Thời gian hiệu lực thẻ
 • Vô thời hạn
 • Minh họa: ngày mở thẻ 1/6/2023 - khi tổng chi tiêu dưới 30tr sẽ giữ mức thành viên cơ bản

  - khi tổng chi tiêu đạt 30tr sẽ đc nâng cấp lên thẻ VIP và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đuợc nâng hạng với mức điểm chi tiêu về 0đ

Ưu đãi cho mỗi lần sử dụng dịch vụ
 • tích 5% trên tổng bill chi tiêu & tích luỹ được sử dụng (giảm trừ bill) vào lần kế tiếp; bill kế tiếp vẫn áp dụng tích trên tổng bill

 • Minh họa:

  - ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì tích luỹ 150k

  - ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu và dùng tiền tích luỹ 150k thì chỉ trả 1.850k. Tích luỹ thêm 100,000đ (5% của 2 triệu)

Thời hạn sử dụng tiền tích lũy
 • - Tổng tích luỹ được tính từ hàng năm từ 1/1 - tới 31/12

  - Tích luỹ đang còn vào ngày 31/12 hàng năm được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tình từ 1/1 tới 31/3 năm tiếp

 • Minh họa:

  - Tại thời điểm 31/12/2023, tích lũy còn lại 1,5tr thì hạn sử dụng có thời hạn là từ 1/1/2024 tới 31/3/2024. Sau 31/3/2024, bất cứ tích lũy nào còn lại sẽ bị xóa bỏ về 0đ

Điều Kiện

 • Đã là thành viên cơ bản, có mức chi têu đạt 30tr sẽ đc nâng lên VIP.
 • Khi lên hạng thẻ thì chi tiêu ở hàng thẻ mới sẽ bị reset về 0đ
Thời gian hiệu lực thẻ
 • Hiệu lực 1 năm từ ngày mở thẻ
 • Minh họa: ngày 1/6/2023 mở thẻ thì tổng chi tiêu là 0đ - ngày 31/5/2024 ngày cuối hiệu lực thẻ và reset lại hạng thẻ.

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 không đạt 30tr chi tiêu thì hạ xuống hạng thẻ cơ bản; và bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 đạt 30tr chi tiêu thì giữ nguyên hạng thẻ VIP; và bắt đầu hiệu lực lại từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 đạt 50tr chi tiêu thì nâng hạng thẻ lên VVIP; và bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

  - Nếu trong thời gian hiệu lực đạt 50tr chi tiêu thì nâng hạng thẻ lên VVIP; và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đuợc nâng hạng

Ưu đãi cho mỗi lần sử dụng dịch vụ
 • tích 10% trên tổng bill chi tiêu & tích luỹ được sử dụng (giảm trừ bill) vào lần kế tiếp; bill kế tiếp vẫn áp dụng tích trên tổng bill

 • Minh họa:

  - ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì tích luỹ 300k

  - ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu và dùng tiền tích luỹ 300k thì chỉ trả 1.7tr. Tích luỹ thêm 200,000 (10% của 2 triệu)

Thời hạn sử dụng tiền tích lũy
 • - Tổng tích luỹ được tính từ hàng năm từ 1/1 - tới 31/12

  - Tích luỹ đang còn vào ngày 31/12 hàng năm được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tình từ 1/1 tới 31/3 năm tiếp

 • Minh họa:

  - Tại thời điểm 31/12/2023, tích lũy còn lại 1,5tr thì hạn sử dụng có thời hạn là từ 1/1/2024 tới 31/3/2024. Sau 31/3/2024, bất cứ tích lũy nào còn lại sẽ bị xóa bỏ về 0đ

Điều Kiện

 • Đã là thành viên VIP, có mức chi têu đạt 30tr sẽ đc nâng lên VVIP.
 • Khi lên hạng thẻ thì chi tiêu ở hàng thẻ mới sẽ bị reset về 0đ
Thời gian hiệu lực thẻ
 • Hiệu lực 1 năm từ ngày mở thẻ
 • Minh họa: ngày 1/6/2023 mở thẻ thì tổng chi tiêu là 0đ - ngày 31/5/2024 ngày cuối hiệu lực thẻ và reset lại hạng thẻ.

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 không đạt 50tr chi tiêu thì hạ xuống hạng thẻ VIP; và bắt đầu hiệu lực lại từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

  - Nếu tại thời điểm 31/5/2024 đạt 50tr chi tiêu thì giữ nguyên hạng thẻ VVIP; và bắt đầu có hiệu lực từ 1/6/2024 với mức điểm chi tiêu về 0đ

Ưu đãi cho mỗi lần sử dụng dịch vụ
 • - tích 12% trên tổng bill chi tiêu & tích luỹ được sử dụng (giảm trừ bill) vào lần kế tiếp; bill kế tiếp vẫn áp dụng tích trên tổng bill

  HOẶC - giảm giá 10% ngay trong lần ra bill và không được tích luỹ
 • Minh họa:

  - ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì tích luỹ 360k

  - ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu và dùng tiền tích luỹ 360k thì chỉ trả 1.640k. Tích luỹ thêm 240,000 (12% của 2 triệu)

  HOẶC

  - ngày 1/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 3 triệu thì được giảm 300k và chỉ thanh toán 2.7tr. Không đuợc tích luỹ.

  - ngày 10/5 sử dụng dịch vụ tại The Street với bill 2 triệu thì được giảm 200k và chỉ thanh toán 1.7tr. Không đuợc tích luỹ.

Thời hạn sử dụng tiền tích lũy
 • - Tổng tích luỹ được tính từ hàng năm từ 1/1 - tới 31/12

  - Tích luỹ đang còn vào ngày 31/12 hàng năm được gia hạn sử dụng thêm 3 tháng tình từ 1/1 tới 31/3 năm tiếp

 • Minh họa:

  - Tại thời điểm 31/12/2023, tích lũy còn lại 1,5tr thì hạn sử dụng có thời hạn là từ 1/1/2024 tới 31/3/2024. Sau 31/3/2024, bất cứ tích lũy nào còn lại sẽ bị xóa bỏ về 0đ

Đăng ký thẻ thành viên

Góp ý/Phản ánh

Góp ý/Phản ánh